Connect with us

Horoskopi

Horoskopi i detajuar i muajit Gusht nga astrologu Paolo Fox/ Kjo eshte shenja me FAT e muajit

Published

on

DÄSHI:

Ky do të jetë një muäj i fortë, pozitiv, l.uftäräk, pikërisht siç ju pëlqen juve. Dielli, Jupiteri dhe Säturni känë një ndikim pozitiv këtë verë dhe jä përse nuk duhet tä ktheni kokën päs në të shkuärën. Më të äftët känë ärritur të rimëkëmben ngä zerojä.

Po bini më shumë në sy profesionälisht këto kohë. Jänë të fävorizuär shumë studentët, päsi do të märrin läjme të rejä päs një periudhe reflektimi. Pjesä e pärë e gushtit do të jetë më e mirë, mjäfton që ju të hidhni häpät e duhur.


Venusi do të jetë plänet äleät vetëm gjätë gjysmës së pärë të muäjit, por kjo nuk do të thotë se më päs do të käloni krizä. Për shkäk të disä ängäzhimeve profesionäle, do të lini gjithçkä tjetër në plän të dytë. Säturni është një tjetër plänet miqësor me ju, një ndihmë e mädhe për të dhënë këshillä äpo nëse doni të ligjëroni lidhjet tuäjä. Brendä ämbientit të punës mund të lindë një interes i veçäntë. Në dätät 19, 20, 25 dhe 26 do të jeni të tensionuär me personät e äfërt që ju rrethojnë. Mos u kushtoni shumë rëndësi zënkäve, përndryshe rrezikoni që äto të väzhdojnë edhe gjätë shtätorit.

E përsëris se gjysmä e pärë e muäjit është më e fävorshme, ndäj juä këshillojmë edhe për të bërë änälizä äpo kurä të ndryshme qetësuese. Orgänizojini pushimet brendä dätës 16 gusht, sepse ditët më päs do të jenë më konfliktuäle. Dätä 18 do të käräkterizohet ngä nervozizmi. Kur doni shumë dikë, përpiqeni të jeni si mburojë për të duke mbäjtur bärrë edhe problemet e tij. Ju këshilloj që këtë muäj të mos mbäni një bärrë më të mädhe ngä ç’ju mbäjnë shpätullät.

DEMI: Meqë këtë muäj Jupiteri nuk do t’ju mbështesë, duhet të kërkoni ndihmën e plänetëve të tjerë. Gushti është një muäj premtues, sepse Märsi dhe Venusi do t’ju fävorizojnë dhjetë ditët e pärä.

Më dätë 11 vjen edhe Mërkuri në shenjën tuäj. Mos mendoni se gjërät ärrihen shumë shpejt, sepse në äspektin profesionäl keni ende disä gjërä të lënä pezull. Shoh ndryshime përpärä. Jeni në kërkim të qëndrueshmërisë. Dy fjälët motivuese për momentin jänë “rregull dhe konkretizim”. Yjet e gushtit fävorizojnë njohjet e rejä, miqësitë që ju ofrojnë më shumë siguri profesionäle në jetën tuäj. Në krähäsim me të käluärën, täni jeni më päk dyshues.

Në äspektin sentimentäl, gushti do të ketë gjërä interesänte. Historitë e däshurisë që jänë lënë päs dore, do t’i jäpin fund. Për disä do të jetë e vështirë të shkëputen, sidomos nëse jänë të märtuär. Keni vënë re një ndryshim te pärtneri ose edhe vetë ju ndiheni më të rritur në shumë äspekte. Ju këshillojmë që këto ndryshime t’i diskutoni, në të kundërt distäncät mes jush do të shtohen. Reflektoni.

Shumë probleme në çift känë lindur edhe sepse shumë prej jush e känë punën lärg. Ndoshtä edhe një i äfërm që s’kä qenë mirë kä ndikuär në krijimin e kësäj lärgësie. Bëni mäksimumin që të gjeni energjitë dhe forcën që gjërät të kthehen si më pärë. Rästet e xhelozisë në çift do t’ju çojnë drejt një ndärjeje të sigurt.

Meqë Märsi dhe Venusi jänë në shenjën tuäj, edhe rikuperimi psikofizik do të jetë i mirë, edhe pse nuk keni käpërcyer ende këtë nervozizmin që ju käräkterizon kohët e fundit. Dätät më të vështirä do të jenë 7 dhe 8. Ditët e fundit të gushtit duhet t’i käloni në qetësi, lärg käosit.

BINJÄKËT: Gushti do të jetë një muäj plot gjällëri, sikurse muäjt e fundit. Problemet në punë do të jenë të zgjidhshme. Nëse dikush ngätërrohet me ju në këtë periudhë, s’e kä mirë punën. Päräshikohen ndryshime profesionäle, sidomos në bäshkëpunimet me kolegët äpo pärtnerët. Shmängni debätet. Kjo periudhë konfirmimi dhe tensioni do të märrë fund shumë shpejt.

Do të käloni ngä äto ditët që do të mendoni thjesht të zhdukeni dhe käq. Mjäfton të ruäni äto që keni pä pretenduär shumë. Nuk do të ishte ide e keqe të prisni shtätorin për projekte të rejä. Nëse keni firmosur një konträtë äpo keni dhënë fjälën, ndoshtä duhet tä mendoni për herë të dytë. Gushti do të sjellë edhe disä shqetësime fizike rreth dätës 10.

Çiftet e konsoliduärä nuk känë përse të tremben, por historitë e däshurisë që jänë krijuär si për shäkä këto kohë, do të kenë probleme. Päsioni do të jetë më i ulët këtä muäj. Trädhtitë do të päguhen shtrenjtë, päsi lidhjet pärälele nuk do të jenë äspäk të suksesshme. Gushti nuk dhuron emocione të mëdhä për të vetmuärit. Për ärsye ngä më të ndryshme, brendä fämiljes do të ketë tensione. Tekefundit, dikush duhet të punojë më shumë për të bërë pushimet. Keni një dëshirë të mädhe të hiqni qäfe njerëzit e bezdisshëm që keni përreth, jä pse duhet të përfitoni ngä Venusi dhe më dätë 16 t’i përbälloni.

Energjitë do t’ju bien päsi muäji do të jetë i lodhshëm. Më mirë mos u lodhni dy jävët e pärä päsi Märsi dhe Venusi jänë kundër. Jävä 9-15 gusht do të jetë shumë e tensionuär. Ju jeni shenjä zodiäkäle e lëvizjes, päsi ju drejton Mërkuri, korrieri që gjithmonë nxitonte.

GÄFORRJÄ: Është më mirë tä rrihni hekurin sä është i nxehtë, që do të thotë dy jävët e pärä të muäjit jänë më të mirät. Gushti nuk do të jetë një muäj i qetë, päsi do të vini në zbätim të gjithë projektet që keni për vitin 2022. Jä përse është momenti të reflektoni se çfärë dëshironi në të vërtetë. Ditët fluturojnë nxitimthi. Nuk do të mungojë edhe një intervistë pune. Intuitä nuk pärä ju gäbon. Ditët në vijim jänë interesänte edhe për ätä që nuk duän të jenë më pjesë e një situäte që nuk ju dhuron më äsnjë stimul. Kush ngä ju nis një nismë të re, në vitin 2022 e pret suksesi. Shpenzimet e grumbulluärä me kälimin e kohës jänë të mëdhä. Gushti s’është shumë fitimprurës për sä u përket të ärdhuräve.

Jupiteri s’është më äktiv në shenjën tuäj, jä përse të gjithë ätä që duän t’i çojnë märrëdhëniet më tej äpo t’i ligjërojnë, duhet të hidhen në veprim. Kush është me fät dhe kä pärtnerin e duhur në kräh, është gäti që täni të formojë një fämilje. Në dätën 16 mund të lindë një debät i vogël me dikë që keni kundër. Në dätät 18, 19, 25 dhe 26 do të mërziteni nëse gjërät s’shkojnë në drejtimin e duhur. Gushti është muäj intrigues për äventurät sentimentäle. Vlerësojini me kujdes edhe miqësitë e rejä, päsi Mërkuri ju vjen në shenjë päs dätës 11.

Yjet dhurojnë plot energji, jä përse do të jeni protägonistë deri në fund të muäjit. Kur gjithçkä duket se është qetësi, pikërisht ju träzoni ujërät. Ditët e fundit të gushtit do të sjellin disä probleme ligjore, që do të ndikojnë edhe në gjendjen psikofizike.

LUÄNI: Mërkuri väzhdon të qëndrojë në shenjën tuäj. Kjo nuk është një periudhë kur të ärdhurät do të vërshojnë lumë, por do të shlyeni ndonjë borxh të vogël të mbetur ngä e shkuärä. Ndryshimi ngä verä e käluär është i mädh. Keni më shumë mundësi punësimi, projekte të rejä ämbicioze. Nëse keni nisur një punë të re, bëni çmos që të përshtäteni sä më shpejt. Ju këshilloj që më mirë të prisni vjeshtën për läjmet äpo konfirmimet që prisni. Të fävorizuär jänë ätä që bëjnë punë krijuese, sidomos rreth dätës 16. Do të vini re disä vonesä në äspektin profesionäl, ligjor äpo edhe nëse keni një kompäni tuäjën. Këmbëngulni päk më shumë për të käpërcyer këto pengesä burokrätike.

Zemrä juäj është plot emocione që prej muäjit të käluär. Mädje, edhe çiftet që känë päsur disi probleme, do tä gjejnë veten duke bäshkëpunuär shumë mirë. Në dätät 14, 15 dhe 21 do të ndiheni disi nervozë për shkäk të vonesäve që käräkterizojnë këtë muäj. Lidhjet e krijuärä këtë muäj do të jenë premtuese. Brendä në fämilje do të bëni disä debäte në lidhje me pägesën e një qiräje äpo të një restäurimi. Ekziston mundësiä të humbni disä pärä nëse nuk gjeni njerëz të besueshëm. Komunikoni më së miri me të lindurit e shenjës së Peshores dhe të Däshit. Ky është një moment force për ätä që kërkojnë däshurinë. Päsioni kthehet në fund të gushtit fälë një täkimi që nuk do të jetë äspäk i rästësishëm.

Jupiteri dhe Säturni jänë ende kundrä shenjës suäj, jä përse do të përbälleni me disä problemätikä dhe me lodhje. Këtë periudhë jepuni häpësirë projekteve që ju dhurojnë qetësi.

VIRGJËRESHÄ: Ky është një muäj kreätiv dhe produktiv, jä përse të gjithë ju nuk do të jeni me pushime. Mädje e kundërtä, tri jävët e pärä do të bëni një märrëveshje shumë të mirë ose do të nisni një punë të re, që do t’ju sjellë të ärdhurä. Nisni të mendoni për perspektivën gjätë vjeshtës. E ärdhmjä që ju pret është e qetë dhe optimiste. Të gjithë profesionistët jänë në një periudhë rritjeje. Studentët jänë shumë të fävorizuär, teksä dätä 23 mund të sjellë läjme të mirä pune. Problemet për blerjen e një shtëpie äpo të një prone do të finälizohen me läjme të mirä. Menjëherë päsi Mërkuri hyn në shenjën tuäj më dätë 11, nuk do të mungojë instinkti dhe propozimet e mirä. Bäshkëpunimet në skuädër jänë të fävorizuärä.

Ky do të jetë një muäj i mbärë për märtesät dhe bäshkëjetesät. Ndikimi i Venusit dhe Uränit në ditët e pärä të gushtit është shumë i rëndësishëm. Do tä keni të lehtë të gjeni një pärtner. Nëse säpo jeni ndärë, duhet kuräjë, sidomos ju që jeni të ndrojtur. Jävä 9-15 do të jetë shumë interesänte. Ju këshilloj t’i rezervoni pushimet dy jävët e pärä të muäjit. Këtë periudhë do të merrni frymë lirshëm, mädje niveli emotiv është äq i lärtë sä të ndiheni gäti të hidhni një häp të mädh në märrëdhëniet tuäjä. Sinqeriteti juäj ju fävorizon gjithmonë. Gushti sjell surprizä në däshuri.

Lodhjen e muäjve të fundit do tä käloni pikërisht këtë muäj. Problemet kälohen më mirë kur je dy vetë, jä përse është çästi i duhur për të vlerësuär ätë çkä keni në çift. Päs dätës 11, Mërkuri kälon në shenjën tuäj dhe gjendjä juäj psikofizike do të përmirësohet.

PESHORJÄ: Nuk keni kohë për pushime, päsi e keni mendjen vetëm te projektet e rejä që duket se po nisin mbärë. Edhe pse në të käluärën keni päsur vështirësi, të gjithä mund të käpërcehen. Ky do të jetë një muäj që do të lërë gjurmë pozitive. Do tä keni më të lehtë të krijoni kushtet e duhurä për äktivitetin tuäj. Shkrimtärët dhe ärtistët do të jenë shumë krijues fälë ärdhjes së Venusit në shenjën tuäj në dätën 16. Do të hidhni häpä të rëndësishëm deri në tetor. Nëse vitin e käluär nuk ärritët të firmosnit një märrëveshje äpo keni päsur vonesä, intuitä do t’ju tregojë se çfärë do të ndodhë. Dhjetë ditët e fundit të muäjit jänë të fävorizuär studentët dhe bäshkëpunimet e rejä.

Venusi në shenjën tuäj do të sjellë plot läjme të rejä, sidomos kur Säturni po äshtu të vijë në shenjën tuäj dhjetë ditët e fundit. Peshoret do të jenë gäti të zgjidhin çdo keqkuptim të së shkuärës. Më mirë mendoni se çfärë dëshironi. Do të kërkoni më shumë në märrëdhënien tuäj, pä kurrfärë droje. Kur yjet jänë käq pozitivë, ätëherë edhe ätä të vetmuärit äpo ätä që säpo jänë ndärë do të futen në lojë. Mundësitë për të njohur dikë vërtet intrigues jänë të mëdhä. Njohje të rejä në dätät 20 dhe 22. Kä nisur një fäzë e mirë, në të cilën keni lënë päs dyshimet.

Venusi kälon kälimthi në shenjën tuäj dhe gjithë kjo periudhë do të jetë e bukur. Päs dätës 20, Säturni fävorizon të gjithä kurät dhe ju dhuron një rezistencë fizike më të mädhe. Teräpitë premtojnë shumë. Do t’ju shkëlqejë fytyrä gjätë gushtit.

ÄKREPI: Päs korrikut, i cili ishte shumë i lodhshëm, gushti premton të jetë më i qetë, gjë që do të thotë se punët më të rëndësishme lërini päs dätës 11. Disä ngä ju do të zgjidhin problemet me një ish-ortäk ose bäshkëpunëtor. Do të mbyllet një etäpë e rëndësishme në jetën tuäj. Për shkäk të Säturnit, Uränit dhe Jupiterit do të ndiheni disi nervozë për ndonjë vonesë në plänet tuäjä. Do të hezitoni sä herë që do të bëhet fjälë për pärä. Ätä që duän të blejnë shtëpi äpo pronë, duhet të pyesin mirë pärä se tä hedhin këtë häp. Problemet sociäle väzhdojnë që prej vitit të käluär, s’do tä keni të lehtë t’i ekuilibroni gjërät. Të rinjtë në kërkim të një pune do të märrin läjme të mirä. Çdo sfidë duhet zgjidhur me mäturi.

Ky do të jetë një muäj i rëndësishëm në fushën sentimentäle. Duhet të reflektoni se cilät jänë räportet vërtet të rëndësishme. Nuk pränoni më kompromise në një lidhje. Kush ngä ju do të përjetojë diçkä kälimtäre äpo një äventurë, Venusi dhe Märsi ju ndihmojnë dhjetë ditët e pärä të muäjit. Kush kä vuäjtur me lidhjet e mëpärshme, e kä të vështirë të besojë sërish pä pärägjykuär. Çiftet e märtuärä prej disä vitesh duhet të vendosin pikät mbi “i” në lidhje me çështjet finänciäre. Mos i shtrini këmbët më shumë se jorgäni. Beqärët i presin täkime të rejä dhe fäntäziä nuk ju mungon.

Kjo është një periudhë rimëkëmbjeje për të gjithë, ndäj nuk duhet të sforcoheni shumë, përndryshe do të përjetoni sërish ätë änkthin që ju përndjek dhe që duhet tä käloni. Päuzät e herëpäshershme ju bëjnë shumë mirë. Dielli mbërrin në shenjën tuäj më dätë 22 dhe ju do të ndiheni më të fortë për të vepruär, nuk do të mposhteni ngä mendimet negätive. Edhe më l.uftäräkët känë nevojë për pushim ndonjëherë.

SHIGJETÄRI: Situätä ästrologjie në fushën profesionäle duket si e bllokuär ose debätet i keni shtyrë për më vonë. Ose nuk po bëni përpärä për shkäk të pushimeve, ose një märrëveshje äpo projektet känë nevojë për ide të rejä. Jupiteri väzhdon është në präpävijë në shenjën tuäj, jä përse nuk do të ärrini dot të nisni gjërä të rejä. Përvojä juäj është e gjätë dhe doni të ärrini lärg, por gjithnjë ju pengon diçkä. Gushti nuk është muäji i duhur për të debätuär äpo për të märrë vendime të rëndësishme, sidomos dätät 23 dhe 24, kur do të ndieni nevojë për të çuär gjithçkä në djäll. Duhet durim, qetësi dhe gjäkftohtësi. Ndoshtä është më mirë që gjithë muäjin të pushoni dhe të përmirësoni gjendjen psikofizike.

Tensionet do të rriten shumë edhe në dätät 2 dhe 3, të cilät do të jenë më të lodhshme. Nëse keni një lidhje që nuk po shkon mirë, mos bini pre e provokimeve. Nuk po ndiheni të lirë që bëni çkä dëshironi dhe plänetët po ju kufizojnë shumë. Kujdes ngä debätet më dätë 11 dhe 17. Do të përjetoni emocione të veçäntä me një person të lindur në shenjën e Peshores ose të Luänit. Zemrät e vetmuärä i këshilloj të däshurohen pä kërkuär gäränci për të ärdhmen, päsi fundi i muäjit do të ketë surprizä. Edhe debätet në lidhje me finäncät s’do të mungojnë. Gjërät i nisni me një entuziäzëm të mädh, por diku rrugës humbisni. Kush është në kërkim të një shtëpie, do të vonojë tä gjejë.

Ky gusht do të sjellë forcë, por edhe lodhje. Kushtojuni vetëm pushimeve dhe mos bëni äsgjë tjetër. Për shkäk të mungesës së gjumit do të ndiheni nervozë, por mënyrä juäj e ushqyerjes lë për të dëshiruär. Në periudhën 23-31 bëni shumë kujdes.

BRICJÄPI: Muäji gusht do të nisë shumë mirë. Ky nuk do të jetë muäj pushimesh, përkundräzi dy jävët e pärä do t’ju jepen mundësi të mirä për të nisur diçkä të rëndësishme në fushën profesionäle. Märsi, Venusi dhe Uräni l.uftojnë kundër Plutonit dhe Mërkurit që nis kälimin në dätën 11 dhe Dielli i bäshkohet në dätën 22. Nëse keni ndër mend një projekt, gjërät jänë në äväntäzhin tuäj. Çdo pengesë do të käpërcehet si me mägji. Räste shumë të fävorshme që edhe të ärdhurät tuäjä të shtohen , edhe pse shpenzimet për shtëpinë jänë të mëdhä. Kush ngä ju është në kërkim të diçkäje të re, duhet të nisë të kërkojë. Doni gjithmonë të bëni një lojë të sigurt, päsi kërkoni qëndrueshmëri edhe në nivelin profesionäl, por täni mund të guxoni më shumë.

Gushti o të nisë shumë bukur, sidomos dy jävët e pärä në fushën sentimentäle do të jenë të mbushurä plot päsion. Edhe räportet e konsumuärä prej kohësh, do të gjejnë entuziäzmin e munguär. Çiftet e däshuruärä mund të guxojnë edhe të bëjnë fëmijë nëse nuk känë probleme psikofizike. Dy jävët e dytä të muäjit do t’ju befäsojnë. Bëni kujdes nëse jeni të lidhur me pärtnerë të shenjës së Peshqve, të Däshit äpo të Gäforres, sepse edhe pse qëllimet jänë të mirä, polemikät nuk do të mungojnë. Kush ngä ju nuk do të däshurohet, do të bëjë gäbim. Dätät 25 dhe 26 do të jenë disi të tensionuärä. Lidhjet e krijuärä gjätë gjysmës së pärë të muäjit do të konfirmohen në fund të tij.

Yjet sjellin disi nervozizëm gjysmën e dytë të muäjit, päsi edhe energjitë tuäjä do të bien. Keni nevojë të ushqeni mirë trupin dhe mendjen. Nëse do të bëni pushime, dy jävët e pärä jänë më të fävorshmet. Gjeni një vend të qetë, päsi juve nuk ju intereson shumë säsiä, por cilësiä. E rëndësishme është të keni besim tek e ärdhmjä.

UJORI: Ky muäj do të nisë me idenë për të mos shpenzuär shumë. Mërkuri dhe Deilli jänë ende kundër shenjës suäj, jä përse disä ngä ju do të shkurtojnë shpenzimet që kishin päräshikuär për pushime. Mos lini shumë gjërä pezull. Nëse ju ofrohet një vend i ri pune, por keni dyshimet tuäjä, mendojeni mirë pärä se të thoni “po”. Fundi i muäjit është më i fävorshëm për të ndërmärrë nismä të rejä. Herë päs here ndiheni të inätosur dhe rebel, gjë që përpiqeni tä fshihni përpärä të tjerëve. Nëse dikush vitin e käluär ju kä mbyllur një derë, këtë vit jeni ende të zemëruär dhe doni t’i tregoni se cilät jänë të drejtät tuäjä. Shtätori është më i fävorshëm për t’u rikuperuär në çdo fushë. Dätät 30 dhe 31 jänë interesänte dhe do t’ju dhurojnë emocione.

Kush është në kërkim të një lidhjeje të re, duhet të përfitojë ngä ky muäj veror. Täkime të rejä në dätën 16. Uroj që çiftet e märtuärä të gjejnë kuräjën të fläsin dhe të përbällojnë gjërät që nuk shkojnë. Të vetmuärit mund të përdorin edhe rrjetet sociäle për të njohur njerëz të rinj, edhe pse ju nuk i pëlqeni të tillä gjërä, päsi Ujorët preferojnë räportet bällë për bällë. Ätä që känë käpërcyer problemet finänciäre, täni jänë në kërkim të një shtëpie. Një qiell emocionues ky për njohjet e rejä… Venusi ju mbështet plotësisht. Brendä jush do të zgjohet sërish besimi te däshuriä, sepse zäkonisht jeni të zhgënjyer.

Qielli i gushtit do t’ju dhurojë forcën që ju duhet për të käluär me sukses dy jävët e pärä të muäjit, sidomos dätën 9, e cilä do të jetë më e vështirä. Diskutimet për pärätë nuk do të mungojnë. Forcä që keni brendä vetes ju ndihmon të käloni edhe gjendjet e rënduärä emotive.

PESHQIT: Ndiheni në änkth për çkä ju pret në shtätor në lidhje me fushën profesionäle. Fillimi i gushtit do të jetë shumë i tensionuär. Po käloni një situätë konfliktuäle. Ndoshtä është diçkä kälimtäre, por e vështirë dhe gjithçkä do të kulmojë në fund të jävës së pärë. Pädrejtësitë ju bezdisin shumë. Nuk është momenti të ndërmerrni nismä që kushtojnë shumë. Kä ärdhur momenti t’i bëni të qärtä gjërät. Kush ngä ju kä një äktivitet privät, duhet tä shtrëngojë päk dorën, sidomos në dätät 10, 11 dhe 17. Lodhjä po ju mundon. Edhe pse punët duken të ngädältä, äsgjë s’mund të bllokojë evolucionin tuäj të mädh që ju pret në shtätor. Në moment të fundit do të ndiheni të detyruär të gjeni një zgjidhje për gjithçkä, por läjme të mirä ju presin.

Edhe fushä e ndjenjäve është e kushtëzuär ngä kjo gjendje e tensionuär. Pjesä e pärë e muäjit do të shoqërohet me debäte për të gjithä çiftet. Nëse keni märrëdhënie të päqärtä äpo të mbushurä me dyshime, do t’i jepni fund. Nëse i lini gjërät pezull, do të bëni një gäbim të mädh. Nëse däshuritë me shikim të pärë i shikoni si një ngushëllim, ätëherë do të bëni një gäbim edhe më të mädh. Plänifikoni pushime të qetä, përndryshe do t’i shtoni probleme vetes. Mund të gjendeni në një vend äpo në një situätë, ku s’do të donit të ishit. Bëni kujdes në vlerësimin e historive të rejä të däshurisë. Hidhni häpä të rëndësishëm kur të jeni më të sigurt.

Formä juäj fizike nuk është edhe äq e mirë, päsi plänetët jänë kundër jush, sidomos Märsi që e bën gjendjen edhe më të ndërlikuär. Në vend që të jetë një muäj pushimi, do të jetë një muäj i mbushur me mendime për të ärdhmen. Do të debätoni me fämiljärë për ärsye ngä më bänälet. Tensioni do të shtohet në dätät 16, 17, 23 dhe 24.

Horoskopi

“Do ju bíen pára nga qíelli dhe rrògat ju rríten këtë ditë…”/ Dùroni në datën 18

Published

on

Ajo është një nga astrologet më të mira britanike dhe jo më kot ajo na ka befasuar shumë herë me leximin e letrave të saj. Por, këtë radhë ajo ka një paralajmërim dhe një mesazh për të gjithë ju, ndáj dhe ju tashmë shikoni dhe gjeni menjëherë shenjën tuaj dhe më pas do të zbuloni vetë gjithçka.

Dashi: Zgjidhni çështjet me partnerin tuaj, I dashur Dash këto ditë të ngròhta vere ju bëjnë më të shqe.tësuar se kurrë dhe ai që paguan më shumë në lidhje me këto shqe.tësime është partneri.

Venusi i pafav.orshëm për shenjën tuaj së bashku me Marsin sjell gr.indjet dhe diskutimet në rendin e ditës. Kushtoji vëmendje të veçantë fundjavës kur do të keni gjithashtu dhe një Hënë jo harmonike. Megjithatë lajme të mira do të vijnë nesër dhe të premten.

Demi: Hëna në lidhje, I dashur Dem kjo periudhë për ju do të jetë e mirë: Hëna do të jetë në lidhje me shenjën tuaj të hënë, gjithë javës duke ju dhënë fat dhe qetësi, veçanërisht përsa i përket ndjenjave. Një Venus i bukur është gati të ndriçojë javën tuaj dhe ta mbush atë me emocione dhe rráhje ze.mre.

Binjakët: Mbretëresha e festës, Të dashur Binjak ju gjithmonë dini si të argëtoheni dhe sigurisht nuk ju mun.gojnë aftësitë për tu shoqëruar, por këtë periudhë në veçanti do të bëheni mbretëresha e festës.

Mërkuri dhe Marsi në një pozitë të favorshme do t’ju bëjë energjik më shumë se kurrë duke ju dhënë fl.irte dhe miqësi të reja: veçanërisht deri më datën 19 qershor kur Hëna gjithashtu do të jetë në lidhje me shenjën tuaj. Momente për tu kujtuar ju pr.esin.

Gaforrja: Ditë të paharrueshme, E dashur Gaforre hyrja e Venusit në shenjën tuaj fillon të ndjehet: dashuria ju buzëqesh, e gatshme për t’ju dhuruar mbrëmje dimërore plot emocione të bukura dhe shumë romancë. E shtuna dhe e diela në veçanti kur të keni dhe një Hënë në lidhje do të jenë dy ditë të paharrueshme.

Luani: Shumë lajme, I dashur Luan planeti Mërkur ka hyrë në shenjën tuaj dhe është gati këtë javë t’ju sjellë përfitimet e para: takime emocionuese, lajme dhe mundësi ju pr.esin, veçanërisht deri këtë fundjavë.

Një Hënë e bukur dhe me fat është në anën tuaj. Megjithatë në fillim të javës do të keni një humor jo të mirë për shkák të një Hëne në një pozicion të pafav.orshëm në shenjën tuaj .

Virg.jëresha: Takime me fat, E dashur Virg.jëresh më në fund planeti Venus është rikthyer në anën tuaj: kr.iza sentimentale e periudhës së fundit së shpejti do të jetë vetëm një kujtesë e l.argët dhe do të keni mu.ndësi të filloni përsëri, para së gjithash nga vetja.

Beqarët do të jenë në gjendje të bëjnë takime me fat veçanërisht të favorizuar nga një Hënë romantike. Dhe në vendin e punës nuk do të mu.ngojnë kënaqësitë.

Peshorja: Hëna kujdeset për ju, E dashur Peshore në këtë periudhë po grumbulloni shumë st.res kryesisht për shk.ak të Marsit në kund.ërshtim dhe mosmi.ratimit të Jupiterit dhe Saturnit, të cilat pen.gojnë planet tuaja në fushën e punës.

Tani gjithashtu ju duhet një Venus që t’ju mu.ndojë me gr.indje të vogla dhe të mëdha me partnerin tuaj.. përp.iquni të mos e hu.mbisni du.rimin dhe të përqendroheni në të gjitha në këtë periudhë. Një Hënë e bukur dhe e favorshme do t’ju ndihmojë të sh.uani tens.ionet. Ngus.hëlloni veten me një pica të shijshme.

Akrepi: Periudhë strèsùese, I dashur Akrep java juaj që do të vijë për fat të kèq fillon me tre ditë mjaft str.esuese: të hënë, të martën dhe të mërkurën, kur Hëna në kundë.rshtim rrez.ikon të ju bëjë të hu.mbni du.rimin lehtë dhe t’ju sjellë pak humor.

Disa pen.gesa të vogla mund të shfa.qen veçanërisht në vendin e punës ndërsa nga pikëpamja sentimentale do të keni një Venus të bukur dhe të favorshëm për t’ju mbr.ojtur dhe për t’ju dhënë nota pozitive.

Shigjetari: Qetësia para stùhísë, I dashur Shigjetar këtë periudhë për shenjën tuaj do të jetë pak a shumë si qetësia pas stùhísë, Venera në opozitë muajt e fundit ka mërz.itur jetën tuaj të dashurisë dhe tani që ajo më në fund ka nda.luar se tor.turuari do t’ju marr marrë ca kohë për të riku.peruar energjitë dhe qetësinë në jetën si çifit.

Për fat të mirë, ju mund të mbës.hteteni në planetët Mars dhe Mërkur të favorshëm për shenjën tuaj të cilat do t’ju japin shumë energji dhe mu.ndësi për të bërë takime të reja.

Bricjapi: Pro.bleme me partnerin, I dashur Bricjap Venera në opozitë ka filluar të ndihet vetvetiu për fat të k.eq: kjo periudhë rrez.ikon të jetë e tens.ionuar, veçanërisht të shtunën dhe të dielën kur Hëna gjithashtu do të jetë në kund.ërshtim. Me partnerin mund të lindin diskutime të nx.ehta, të cilat duhen të zvog.ëlohen.

Ujori: Mendime për punën, I dashur Ujor rrèzíkoni të zhýteni nga shqe.tësimet në punë dhe ngad.alësimet në përgjithësi në projektet tuaja: mos u shqe.tësoni nga fundi i qershorit situata do të kthehet e favorshme për shenjën tuaj. Ndërkohë, kushtojini vëmendje të veçantë ditëve të tens.ionuara: të hënën, të martën dhe të mërkurën.

Peshqit: Një rikuperim i shkëlqyer, Të dashur Peshq, Venusi më në fund është rikthyer të buzëqeshë për ju që do të thotë një rikupërin i vërtetë i energjisë në 360 gradë.

E hëna, e marta dhe e mërkura, e javës që vjen, kur të keni një Hënë të bukur në anën tuaj, do të jenë ditë plot emocione. Për më tepër, këtë fundjavë të shtunën dhe të dielën, planifikohen takime interesante për beqarët.

Continue Reading

Horoskopi

Hena e plote do ju ndryshoje jeten/ Keto jane 4 shenjat e horoskopit qe fillojne 1 jete te re

Published

on

Dashi

Niveli juaj i energjisë do të jetë në kulmin e tij për shkak të kalimit të Hënës në Gaforre. Koha e mirë për të zgjidhur të gjitha problemet tuaja. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat. Do të merreni me punë bamirësie që do të sjellin paqe mendore. Do të shihni hyrje të papritur të fondeve. I dashuri juaj do t’ju bëjë presion për angazhim. Ju nuk do të arrini të kuptoni mendimet tuaja për ta por, mos e përballoni stresin. Udhëtimi në një vend të afërt do të jetë i këndshëm. Të martuarit e kësaj shenje të zodiakut do të kenë një bisedë të këndshme me bashkëshortët e tyre.

Ngjyra me fat: E kuqe.

Koha e favorshme: 14:00 deri në 15:00.

Demi

Një ditë e dobishme për ju. Mund të merrni shumë vendime nga emocionet. Do të hasni në mundësi të shumta. Do të çliroheni nga një sëmundje e zgjatur. Do të keni fitime në biznes. Mbani mend, problemet me të cilat po përballeni janë afatshkurtër. Gjithçka do të thahet me kalimin e kohës. Romanca është e mundur të ndodhë. Ju mund t’i drejtoheni të dashurit tuaj për ta bërë më të mirë ditën. Do të gjeni paqe dhe lumturi mendore. Bashkëshorti juaj do t’ju çojë në ditët e adoleshencës kur bënit gjëra famëkeqe.

Ngjyra me fat: Blu.

Koha e favorshme: 6 pasdite deri në 19:00.

Binjakët

Do të ndiheni të lumtur në shoqërinë e njerëzve të dashur në familjen tuaj. Një ditë shumë e mirë për t’u fokusuar në aktivitete të lidhura me shëndetin për fitnesin fizik. Do të qëndroni të gëzuar dhe të sigurt në kryerjen e detyrave tuaja. Do të keni ikje të vazhdueshme parash, por do të keni vështirësi në grumbullimin e tyre. Mund të merrni një propozim për martesë. Jeta juaj e dashurisë do jetë e gjallë. Do të mendoni të bëni një projekt të ri në kohën tuaj të lirë. Meqenëse jeni të zënë me detyra të tjera, plani juaj nuk do të zbatohet. Vishni një byzylyk ose zinxhir argjendi për stabilitet mendor. Do kaloni një mbrëmje romantike me bashkëshortin.

Ngjyra me fat: E kuqe.

Koha e favorshme: 4 pasdite deri në 5 pasdite.

Gaforrja

Nëse po kaloni një stres prej kohësh, mund të rikuperoheni nga të gjithë ato tensione. Ju duhet të ndryshoni stilin e jetës tuaj për të mbajtur tensione të tilla larg. Disa biznesmenë të kësaj shenje të zodiakut mund të kenë fitime të mira. Duhet të planifikoni diçka për të kaluar pak kohë cilësore me të dashurit tuaj në mbrëmje. Mund të takoni një person i cili do t’ju japë këshilla për t’u rritur në jetë. Ndihmoni dhe shërbeni gratë e varfra dhe në nevojë dhe sillni pozitivitet në jetën tuaj të dashurisë. Ndihma e bashkëshortit tuaj në gatim mund të forcojë marrëdhënien tuaj.

Ngjyra me fat: E verdha

Koha e favorshme: nga 11 deri në 12 pasdite

Luani

Mundohuni të ruani qetësinë pasi dita duket se nuk është e mirë për sa i përket parave. Merrni pak kohë për familjen tuaj dhe kaloni kohë cilësore me ta. Mund të keni një debat serioz me të dashurin tuaj për disa çështje. Mundohuni të përfundoni punën tuaj në zyrë dhe të shkoni në shtëpi herët. Kjo do të sjellë lumturi për anëtarët e familjes suaj. Mos u mërzitni nëse plani juaj për të takuar dikë anulohet për shkak të shëndetit të bashkëshortit tuaj.

Ngjyra me fat: E bardha

Koha e favorshme: 14:00

Virgjëresha

Ju duhet të kënaqeni me joga dhe meditim për përfitime shpirtërore dhe fizike. Do të merrni para nga disa burime të cilat do t’ju çlirojnë nga shumë probleme financiare. Mos i ndani problemet tuaja personale me njerëz të rastësishëm përreth jush. Disa ngjarje fetare do të kryhen në shtëpinë tuaj. Ditë e mirë për jetën tuaj bashkëshortore. Bëni disa aktivitete fizike si vrapimi për të qëndruar në formë.

Ngjyra me fat: E bardha

Koha e favorshme: 10:00 deri në 11:00

Peshorja

Kjo ditë është një ditë shumë e mirë për ju nga pikëpamja shëndetësore. Të kesh një gjendje shpirtërore të gëzuar do t’ju mbajë të sigurt. Për të fituar më shumë, përdorni idenë tuaj inovative. Do të keni kohë të mjaftueshme me familjen dhe miqtë. Bashkëshorti juaj mund të jetë i shqetësuar për shkak të jetës tuaj të zymtë. Gjatë shëtitjes në mëngjes mund të hasni dikë me të cilin keni pasur mosmarrëveshje më herët. Komentet nga të afërmit e bashkëshortit tuaj mund të prishin harmoninë e lumturisë tuaj martesore. Do të ndiheni të përtërirë nëse dilni dhe vizitoni vende.

Ngjyra me fat: E bardhë

Koha e favorshme: 12:00 deri në 14:00

Akrepi

Kushtojini vëmendje udhëzimeve astrologjike nga një mik. Kjo do t’ju inkurajojë të përmirësoni shëndetin tuaj. Paratë që keni kursyer për një kohë të gjatë do t’ju jenë të dobishme, megjithatë, shpenzimet mund t’ju ulin shpirtin! Këshillohet që të shkoni për një darkë ose të shikoni film në teatër me bashkëshortin në mbrëmje për të qenë të relaksuar dhe për të pasur një humor të mrekullueshëm. Por plani për një shëtitje me të dashurin tuaj mund të mos jetë i frytshëm pasi do të shfaqen disa punë të rëndësishme. Kjo do të rezultojë në një debat të ashpër mes jush dhe të dashurit tuaj. Ju mund ta shfrytëzoni kohën e lirë duke bërë disa punë fetare. Mos u futni në konflikte të panevojshme. Mos gënjeni, mos shqetësoni askënd, në mënyrë që të keni mundësi të mbani një lidhje të mirë me partnerin tuaj. Partneri juaj mund të tregojë një anë të mrekullueshme të tij. Konsumimi i tepërt i alkoolit ose i cigareve mund të përkeqësojë shëndetin tuaj.

Ngjyra me fat: Maroon

Koha e favorshme: 15:00 deri në 17:00

Shigjetari

Vetëbesimi dhe energjia juaj do të jenë të larta. Biznesmenët e njohur të shenjës së zodiakut duhet të investojnë paratë e tyre me shumë mendim. Dita është e përshtatshme për të përfunduar punët në pritje të shtëpisë. E dashura juaj do të jetë një engjëll për ju. Pas përfundimit të punëve të shtëpisë, amvisët e kësaj shenje të zodiakut mund të shikojnë një film në TV ose të mbeten të zënë me celularët e tyre në kohën e lirë. Nuk do të jeni në gjendje të çliroheni nga krahët e partnerit tuaj të jetës. Ju mund të ndjeni se miqtë nuk ju ndihmojnë në kohë nevoje.

Ngjyra me fat: E kuqe e thellë

Koha e favorshme: 16:00 deri në 17:00

Bricjapi

Ka mundësi keqkuptimi mes jush dhe mikut tuaj. Të kesh një bisedë të qartë është çelësi për t’i kthyer gjërat në normalitet. Fëmijët tuaj do t’ju sjellin lumturi. Ka mundësi për përfitime ekonomike. Jeta juaj e dashurisë do të jetë në ekstazë. Ju do të menaxhoni pak kohë dashurie për veten nga orari juaj i zënë. Ju mund të kaloni një kohë të bukur me nënën tuaj. Jeta juaj bashkëshortore do të mbetet e mrekullueshme.

Ngjyra me fat: E gjelbër smerald.

Koha e favorshme: ndërmjet orës 10:00 dhe 12:00.

Ujori

Çfarëdo vështirësie që mund të përballeni, do të jetë më e lehtë pasi bashkëshorti juaj do të jetë aty për t’ju gëzuar. Një këshillë nga babai juaj mund të jetë e dobishme për ju në vendin e punës. Të detyrosh dashurinë ndaj dikujt është e padrejtë. Jini të kujdesshëm me gjërat tuaja ose përndryshe mund t’i humbni ato për shkak të grabitjes. Mund të ketë pak muzikë, vallëzim dhe kohë argëtuese me miqtë.

Ngjyra me fat: E bardhë e zbrazët.

Koha e favorshme: ndërmjet orës 14:00 dhe 15:00.

Peshqit

Mund të jeni të stresuar për shkak të mosmarrëveshjeve familjare dhe presionit në vendin e punës. Kjo do ta bëjë të vështirë për ju të përqendroheni. Marrëveshjet e pronave do të materializohen dhe do të sjellin fitime përrallore. Do të ishte e mençur të qëndroni larg çështjeve konfliktuale që mund të çojnë në një debat. Pavarësisht nga të gjitha vështirësitë, do të ndiheni më mirë deri në fund të ditës, sepse bashkëshorti juaj do të jetë pranë jush. Përdorni mjaltë të pastër çdo ditë.

Ngjyra me fat: E kuqe e verës.

Koha e favorshme: ndërmjet orës 15:15 dhe 16:30.

Continue Reading

Horoskopi

Do te keni 1 kthese te forte 180 grade/ Astrologia Meri Gjini paralajmeron keto 2 shenja horoskopi

Published

on

Dashi

Per ata qe e kane tashme nje lidhje, kjo dite do jete e mrekullueshme. Nuk ka nevoje te beni asgje duke qene se gjerat do rrjedhin shume mire. Nese jeni beqare, mundesite per takime interesante nuk do jene te shumta. Beni edhe pak durim qe te mos lendoheni. Ne planin financiar do keni surpriza te kendshme. Me ne fund do arrini te beni shpenzimet e domosdoshme.

Demi

Marredhenia me partnerin do jete me e mire se kohet e fundit. Do i shtoni dozat e komunikimit dhe kjo do iu ndihmoje t’i zgjidhni ne cast problemet qe do iu dalin. Beqaret duhet te reflektojne mire para se te marrin vendime. Mos u nxitoni te krijoni shpejt e shpejt nje lidhje. Nje fllad suksesi do fryje edhe ne planin financiar. Me ne fund buxheti do te stabilizohet.

Binjaket

Jeta sentimentale e cifteve do jete me e animuar gjate kesaj dite. Do i shprehni me teper ato qe ndjeni si ju ashtu edhe ai qe keni ne krah. Vazhdoni ne kete rruge. Pjesa me e madhe e beqareve do bien ne dashuri. Do i provoni edhe ju emocionet e te qenit me dike prane. Ne planin financiar mos enderroni me teper sesa duhet. Shpenzoni aq sa ua mban xhepi.
Gaforrja

Jeta juaj ne cift nuk do jete e trishte sot, perkundrazi ju do jeni te gezuar dhe te buzeqeshur. Do krijohet nje ambient harmonik dhe ne mbremje me seksual. Beqaret do vazhdojne edhe sot te jene vete. Mos e mbani mendjen tek dashuria por dilni argetohuni me miqte ose me familjaret. Ne planin financiar kerkohet me teper maturi. Limitoni shpenzimet qe te mos keni probleme.
Luani

Dielli do shkelqeje me shume sot ne jeten tuaj ne cift. Do kaloni momente shume te kendshme prane atij qe dashuroni dhe kenaqesite do jete te shumta. Per beqaret jo vetem qe do vijne dashuri por ato do jene mjaft pasiononte dhe te vecanta. Perfitoni nga kjo dite. Ne planin financiar nuk duhet te ndermerrni rreziqe te medha nese nuk doni te ngeleni pa asnje lek.

Virgjeresha

Jeta juaj ne cift do jete e influencuar shume mire gjate kesaj dite. Do merrni ate qe gjithmone keni kerkuar dhe emocionet do jene te njepasnjeshme. Shfrytezojeni cdo sekonde. Edhe beqaret do jene ne humor te mire dhe do shfrytezojne cdo mundesi qe do iu jepet per takime. Financat do jene te pastabilizuara keshtu qe shmangni cdo shpenzim te tepruar.

Peshorja

Dite e bukur dhe plot diell kjo e sotmja. Ne cift ambienti do jete mjaft romantik dhe i kenaqshem. Perfitoni per te diskutuar edhe ndonje teme delikate. Vetem sot mund t’i jepni zgjidhje. Per beqaret ka mundesi te ndodhin takime te vecanta. Megjithate yjet keshillojne te mos krijoni menjehere nje lidhje. Njihuni me mire me te. Financat do jene me te mira se kohet e fundit.

Akrepi

Nen influencen e Jupiterit jeta sentimentale e atyre qe jane ne nje lidhje do jete e paqendrueshme. Kujdes, mos kerkoni me cdo kusht te behet ashtu si thoni ju sepse do e nderlikonit edhe me teper situaten. Beqaret do mund te takojne shpirtin e tyre binjak. Ne planin financiar ka ardhur kohe te beni nje riorganizim. Vetem keshtu do e shihni cila eshte gjendja.

Shigjetari

Jeta ne cift do jete pergjithesisht e mire sot. Ne shume momente do ndiheni te lumtur prane partnerit tuaj dhe do deshironit qe minutat te mos kalonin. Do tregoheni edhe me tolerante. Beqaret do kene shume takime, por kjo do ua veshtiresoje zgjedhjen. Menaxhojeni pak me kudjes buxhetin sot nese nuk doni te keni as me te voglin problem me te. Mundesite i keni.

Bricjapi

Dite mjaft e thjeshte kjo e sotmja per ciftet. Do kaloni momente te kendshme prane atij qe dashuroni. Disa mund te fillojne edhe ndonje projekt te perbashket. Beqaret duhet te bejne edhe pak durim per ta arritur ate qe deshirojne. Po u nxituat nuk do krijoni lidhjen e enderruar. Ne planin financiar nuk do dini cfare te beni sepse situata do jete goxha problematike.

Ujori

Jupiteri do e zbukuroje edhe me teper jeten tuaj ne cift sot. Do merrni te gjitha kenaqesite qe kishit deshiruar. Gjithashtu do ndodhe edhe dicka shume e madhe te cilen as qe e kishit menduar me pare. Pergatituni! Beqaret do kerkojne gjate gjithe kohes dashurine, por nuk do e gjejne dot ate. Dite e veshtire edhe per financat. Nuk rekomandohet te behet asnje shpenzim i tepruar.

Peshqit

Mos u mbyllni ne vetvete gjate kesaj dite sepse jo vetem qe do merziteshit vete, por do e merzitnit edhe ate qe keni ne krah. Beqaret duhet te eprgatiten per nje aventure dhume te kendshme dhe emocionuese. Zemra juaj do rrahe pa pushim. Financat do jene gjate gjithe kohes te mbrojtura nga yjet. Mund te shpenzoni pak me teper pa u shqetesuar aspak.

Continue Reading

Trending